Grupa Anchise

Grupa Anchise jest stowarzyszeniem ekspertów z zakresu badań, szkoleń i opieki nad osobami starszymi, szczególnie tymi z chorobą Alzheimera. Centrum jego uwagi stanowi słowo. Stowarzyszenie to zostało założone w 2005 roku z inicjatywy Pietro Vigorelliego, lekarza związanego z Federacja Alzheimera we Włoszech.

Podejście Capacitante® (dosłownie tłumaczone można je nazwać “umiejętnościowe” rozumiane, jako umożliwiające i włączające umiejętności) jest formą relacji międzyludzkiej, która opiera się na uznaniu podstawowych umiejętności drugiej osoby, a jego głównym celem jest „współżycie wystarczająco szczęśliwe” między stronami.

Zasadą Stowarzyszenia jest uznanie i promowanie godności, autonomii podopiecznego i jego szczęścia w takiej mierze, w jakiej jest to możliwe. Założenie to jest odniesione zarówno do osób zdrowych jak i tych cieszących się zdrowiem w mniejszej mierze, zarówno w ich własnym domu jak i w placówkach opieki. Szczególną uwagę przywiązuje się do osób w podeszłym wieku, które mają trudności z mową spowodowane choroba Alzheimera, udarem mózgu, stanem niestabilności lub z innego powodu.  Słowo stanowi główny przedmiot badań Stowarzyszenia a podstawowym celem pracy jest podtrzymanie użycia słowa. Świadome wykorzystanie słuchania i mówienia jest uznawane za uprzywilejowane narzędzie opieki zdrowotnej i źródłem dobrostanu dla seniorów, członków ich rodzin i profesjonalnych opiekunów. Osoby w podeszłym wieku nie są traktowane tylko, jako przedmiot opieki zdrowotnej, ale są postrzegane, jako aktywne podmioty, autorzy osobistej drogi do “możliwego szczęścia”. “Możliwe szczęście” seniorów, ich rodzin i profesjonalnych opiekunów próbuje się osiągnąć biorąc pod uwagę różnorodność umiejętności i ról, rzeczywistość w kontekście, w którym każda osoba się znajduje i jej sieć relacji osobistych

Podejście Capacitante® to sposób działania, który chce stworzyć w domach opieki środowisko, w którym każdy może wykonywać podstawowe umiejętności, tak jak potrafi, bez poczucia nieudolności, w celu wspierania „wystarczająco szczęśliwego współżycia" profesjonalnych opiekunów, gości i ich rodzin.

W centrum działalności Grupy Anchise są tak zwane seminaria, na których spotykają się członkowie Stowarzyszenia (lekarze, pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopedzi, terapeuci psychomotoryczni, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, arteterapeuci, muzykoterapeuci) w celu pracy nad tekstami nagranych i przepisanych fragmentów profesjonalnej rozmowy. Badając słowa można wyszczególnić te, które potęgują "szczęście konwersacyjne" i te, które je utrudniają, co prowadzi do doskonalenia zawodowego skupiającego się na słowie. Różne umiejętności i szkolenie stowarzyszonych uczestników, porównanie doświadczeń i dobrowolny wkład każdego z nich są źródłem wzbogacenia kulturowego dla wszystkich.

Zainteresowanie grupy skierowane jest również do rodzin osób z choroba Alzheimera, które poprzez stronę www.gruppoanchise.it przedstawia:

– zaktualizowane informacje o działalności Grupy oraz o kursach szkoleniowych operatorów

– teksty nagranych i dosłownie przepisanych rozmów specyficznych z operatorami profesjonalnymi i rozmów z życia codziennego

– informacje dla członków rodziny o tym, jak utrzymać przy życiu użycie słowa w życiu codziennym

– informacje dla członków rodziny o tym, jak stać się „opiekunem ekspertem" w użyciu słowa

– informacje dla rodzin o chorobie Alzheimera